Meetmoment

Bekijk me een frisse blik of u verwacht dat uw bedrijfsplan steun krijgt van de deelnemers, financiers en subsidieverleners.

De voorbereidende stappen hebben geleid tot een bedrijfsplan. Dat wordt gebruikt om de deelnemers (de toekomstige klanten), externe financiers en subisideverleners te overtuigen van de haalbaarheid van het project. Het gaat om zowel de financiële haalbaarheid als de commerciële en operationele haalbaarheid. De externe financiers en subsidieverleners bekijken het bedrijfsplan kritisch voordat zij beslissen om geld te verstrekken en vragen om toelichting, aanvulling of aanpassing als onderdelen niet duidelijk of uitgewerkt zijn.

Als er verschillende externe financiers betrokken zijn, bijvoorbeeld een regionale overheid en een bank, stem de aanpassingen die een financier wil doorvoeren af met de andere financier. Alle betrokken partijen moeten uiteindelijk in zee gaan met hetzelfde bedrijfsplan.

Overweeg om een onafhankelijk expert om advies te vragen bij dit meetmoment. Vraag andere initiatieven, uw gemeente of provincie of zij goede ervaringen hebben met het soort adviseur dat u zoekt. Voer eerst zelf een kritische check uit op het bedrijfsplan of laat dit doen door de onafhankelijk expert, voordat u uw plan voorlegt aan financiers en subsidieverleners.

Wat wil ik toetsen?

Is het bedrijfsplan uitgewerkt en onderbouwd?

Ga na of de verschillende onderdelen van het bedrijfsplan zijn opgenomen en uitgewerkt. Financiers willen pas een lening verstrekken als alle keuzes duidelijk zijn en er zekerheid is over de haalbaarheid van het project. Bekijk het plan zoals een financier dat doet: is het investeringsplan solide, zijn de ingeschatte aanlegkosten onderbouwd? Is de verwachte deelname realistisch? Wat is het plan voor de uitvoering en de exploitatie? Leggen de deelnemers voldoende eigen geld in?

Is de verwachte deelname aan het project hoog genoeg?

In het bedrijfsplan geeft u op basis van de resultaten van de inventarisatiefase aan hoeveel deelnemers u verwacht, en wat u verwacht dat zij bereid zijn te betalen voor snel internet. Daaruit moet blijken of de verwachte inkomsten voldoende zijn om de kosten van de aanleg van het netwerk en de organisatie te dekken. Belangrijkst is of er voldoende klanten zijn aan het begin van het project om het startkapitaal bij elkaar te krijgen. Daarnaast is belangrijk of er zicht is op groei van het aantal klanten.

Is het aanbod gespecificeerd en duidelijk?

Is er een duidelijk en transparant aanbod aan de potentiële klanten waaruit blijkt wat voor diensten zij kunnen krijgen, en welke voorwaarden (bijvoorbeeld éénmalige aansluitbijdrage, extra maandopslag, opzegtermijnen of vaste contractduur van een aantal jaren) er aan deelname verbonden zijn? In de volgende stap moeten de deelnemers een intentieverklaring of contract tekenen en leggen zij zich vast aan dit aanbod (contract of mandaat).

Wat als het advies negatief is?

Als tijdens dit meetmoment blijkt dat er onvoldoende informatie is om een bedrijfsplan te maken, er onzekerheid bestaat over de haalbaarheid van het bedrijfsplan, of als reacties van mogelijke financiers daarvoor aanleiding geven, kunt u het volgende overwegen:

  • Bekijk het bedrijfsplan opnieuw. Kies ervoor nog een periode extra in te zetten op het enthousiasmeren van potentiële deelnemers om zo het aantal deelnemers en de betalingsbereidheid in het werkgebied te vergroten. Pas waar nodig het bedrijfsplan op één of meer onderdelen aan. Als het echt nodig is kunt u ook een paar stappen terug doen en uw ambitie, werkgebied en voorkeursoplossing nog een keer bespreken. Zijn er redenen om die aan te passen?

  • Wachten of stoppen. Verder gaan is nu misschien niet handig, maar mogelijk later wel. Bijvoorbeeld omdat de verwachte deelname en betalingsbereidheid dan groter is. Of omdat de aanlegkosten door nieuwe technieken lager kunnen zijn dan verwacht.

  • Second opinion. Vraagt u iemand nog een keer kritisch te kijken naar de resultaten van het tweede meetmoment en verbeteringen voor te stellen. Vraag bij andere initiatieven, uw provincie of gemeente of zij goede ervaringen hebben met iemand die u hierbij kan helpen.