Meetmoment

Bekijk uw werkgebied en voorkeursoplossing met een frisse blik. Nadat u het werkgebied heeft bepaald en uw voorkeursoplossing en ambitie heeft bepaald, is het tijd voor een eerste ‘meetmoment’.

In dit meetmoment bekijkt u of u op basis van de huidige uitgangspunten, keuzes en informatie denkt dat u door kunt met het zoeken van lokale ambassadeurs en het benaderen en informeren van de potentiële deelnemers in uw werkgebied. Misschien is op basis van het meetmoment toch nog aanpassing van het huidige plan nodig. Het is het aan te raden om een extern adviseur, ervaringsdeskundige of expert in te schakelen. Deze kan met een frisse en onafhankelijk blik naar de plannen te kijken en misschien zorgen voor aanscherping waar u in de andere stappen nog profijt van heeft. Informeer bij andere initiatieven, gemeente of provincie of men goede ervaringen heeft met iemand.

Wat wil ik toetsen?

U wilt aan het eind van deze stap een eerst inschatting hebben of het gewenste netwerk in het werkgebied op basis van de globale kostenraming en inschatting van deelname haalbaar is? Is er voldoende animo onder de bewoners en ondernemers in het werkgebied? Zijn de mensen bereid een eigen investering te doen? Wat kost het gewenste netwerk om aan te leggen gegeven de geografische kenmerken van het werkgebied? Hoe is de huidige beschikbaarheid van snel internet in het doelgebied? Het is aan te raden om het voorlopig antwoord op deze vragen kritisch te laten bekijken door een onafhankelijke partij. Dit meetmoment bestaat uit het bekijken en bespreken van de analyse van het werkgebied en de bijbehorende kostenraming voor het netwerk, het visiedocument als u dat heeft gemaakt, en van de eerste gedachten over financiering (is het reëel steun van provincie of gemeente te verwachten, en mag dat ook volgens de staatsteunregels?). Hieronder worden deze aandachtspunten toegelicht.


Tip: vraag uw provincie of andere lokale initiatieven naar ervaringen met externe adviseurs. Misschien hebben zij ervaring met een adviseur die zij aanraden.


Hoe zien werkgebied en technische oplossing er uit?

Bekijk kritisch de samenhang tussen verschillende elementen die in de vorige fasen al in kaart zijn gebracht, zoals:

 • Is het werkgebied geschikt? Denk hierbij aan gebiedsgrootte, adressendichtheid, eventuele ostakels. Maar denkt u ook aan fragmentatie en samenhang van de gemeenschap.

 • Is de ‘markt’ voor verbetering in het werkgebied gunstig? Denk hierbij aan de beschikbaarheid van snel internet en de verdeling witte, grijze en zwarte adressen.

 • Is de samenstelling van doelgroepen veelbelovend? Denk hierbij aan onderscheid in particulieren en bedrijven, maar ook aan mogelijke verschillen in urgentie binnen deze groepen (bijvoorbeeld agrariërs, reacreatiehouders, ondernemers, ouders met schoolgaande kinderen, of bijvoorbeeld alleenstaanden of ouderen).

 • Is de voorkeur voor een technische oplossing logisch gezien de geografische kenmerken van het werkgebied?

Lijkt het project haalbaar op basis van de geschatte kosten?

Hoe zien de te verwachten kosten en inkomsten op langere termijn er uit? Deze vormen uiteindelijk de business case van het project. Het gaat hier om de samenhang tussen:

 • Een eerste inschatting van de totale investeringskosten (met name voor de aanleg) bij de keuze voor een bepaalde techniek.

 • Een eerste inschatting van het deelnamepercentage (op basis van een eerste inventarisatie van de interesse en eventueel aan de hand van praktijkvoorbeelden).

 • Mogelijk kunt u samenwerken met een marktpartij die bereid is een deel van de investering te doen. Meestal is ook in dat geval in buitengebied nog sprake van een financieel tekort. Wat is de inschatting van de betalingsbereidheid onder de bewoners en ondernemers in het werkgebied? Welk deel van de investeringskosten kunnen zij mogelijk voor hun rekening nemen. Hoe kan de investering realistisch verdeeld worden, kan de bijdrage bijvoorbeeld verschillen voor ondernemers en particulieren?

 • Hoe groot is het tekort, en hoeveel subsidie of fondsfinanciering is mogelijk?


Tip: om het in deze stap eenvoudig te houden kunt u de operationele kosten (bijvoorbeeld de maandkosten voor het leveren van de diensten, onderhoudskosten en de opbrengsten uit abonnementen) in deze stap nog buiten beschouwing laten.


Sluit uw strategie aan op de doelgroepen?

 • Is er voldoende zicht op de verschillende doelgroepen in het werkgebied?
 • Worden de verschillende doelgroepen geïnformeerd over nut en noodzaak van snel internet voor deze doelgroep?
 • Heeft het inititatief binding met de verschillende doelgroepen?

Wat als het advies negatief is?

Als tijdens dit meetmoment blijkt dat er nog onduidelijkheid is over bijvoorbeeld het werkgebied, de beoogde doelgroepen in het werkgebied, of de voorkeursoplossing, kunt u het volgende overwegen:

 • Bekijk het plan opnieuw. Doe een stap terug om gemaakte keuzes opnieuw te bespreken en eventueel het aanpassen van het werkgebied of de voorkeursoplossing.

 • Wachten of stoppen. Verder gaan is nu misschien niet handig, maar mogelijk later wel. Bijvoorbeeld omdat de verwachte deelname en betalingsbereidheid dan groter is.

 • Second opinion. Vraagt u iemand nog een keer kritisch te kijken naar de resultaten van het tweede meetmoment en verbeteringen voor te stellen. Vraag bij andere initiatieven, uw provincie of gemeente of zij goede ervaringen hebben met iemand die u hierbij kan helpen.

Waarom is het handig om marktpartijen te informeren over de plannen?

Als het plan voldoende haalbaar lijkt en u doorgaat naar de volgende stap, dan is dit ook een logisch moment om via een aankondiging (vaak notificatie genoemd) belanghebbende partijen te informeren over de plannen. Het is vooral belangrijk om marktpartijen te informeren. Dit is nodig om zeker te stellen dat de adressen in het werkgebied waarvan het initiatief er van uit gaat dat deze geen snel internet hebben, ook echt geen snel internet hebben of binnenkort krijgen. Marktpartijen hebben zo de kans te reageren of de adressen zonder snel internet, ook inderdaad op basis van de dekkingsgegeven van hun netwerk en hun uitbreidings- of verbeterplannen, geen snel internet hebben. Die adressen zijn dan echt 'wit' gebied.

Soms kan de start van een lokaal initiatief een marktpartij aanzetten om zelf initiatief te nemen. Het kan ze bijvoorbeeld doen beseffen dat er potentiële klanten zijn die door het huidige aanbod niet voldoende worden bediend. Ook als maar een deel van de adressen in het werkgebied hierdoor een verbetering krijgt, maakt dat in ieder geval de uitgangssituatie duidelijk. Het is vooruitgang voor de adressen die snel internet krijgen, en het lokale initiatief weet voor de andere adressen waar ze aan toe is. De kans wordt kleiner dat een marktpartij op een later tijdstip nog besluit snel internet aan te leggen in een ander deel van het werkgebied, waardoor de financiële haalbaarheid van het voorgenomen netwerk opnieuw bekenen moet worden. Het kan dat marktpartijen op korte termijn nog niks aanbieden, maar wel concrete plannen hebben of gaan maken voor de aanleg, uitbreiding en/of verbetering van hun netwerk in het beoogde werkgebied van het initiatief. Die plannen kunnen betekenen dat dit deel van het werkgebied voortaan als ‘grijs’ ingedeeld moet worden. Als een deel van het beoogde werkgebied in plaats van 'wit' als 'grijs' ingedeeld moet worden, heeft dit gevolgen voor de financieringsmogelijkheden en waarschijnlijk ook voor de deelname- en betalingsbereidheid. Hoe eerder u dat weet en de gevolgen voor de haalbaarheid kan bekijken, hoe beter.