Bepalen gebied en techniek

Wie wilt u aansluiten op snel internet? En hoe? Lokale initiatieven moeten bepalen wie ze willen aansluiten en hoe ze dit gaan doen. De informatie bij deze stap helpt bij het bepalen van het werkgebied en van de juiste technische oplossingen.

Op welk gebied richt u zich?

De werkgroep van het lokale initiatief moet een werkgebied bepalen. U heeft een beeld van het potentiële werkgebied en maakt daar nu een geografische beschrijving van. Hierin staat om welk gebied en welke adressen het precies gaat. Daarnaast moet de werkgroep bepalen hoe zij de adressen in het werkgebied willen aansluiten. Met een vast netwerk, een draadloos netwerk, of misschien een combinatie van beide? Het werkgebied en de techniek kiezen betekent lastige keuzes maken waarover veel overleg in de werkgroep nodig is. Dit proces neemt al snel een aantal maanden in beslag.

Inventarisatie van internet in de omgeving.

In stap 1 heeft u een globale inventarisatie gemaakt van het werkgebied. Om meer inzicht te krijgen kunt u gebruik maken van onze gebiedsanalysetool. Dit instrument geeft informatie over de beschikbaarheid van snel internet bij u in de omgeving en de aantallen huishoudens en bedrijven zonder snel internet in het gebied. Op deze manier krijgt u inzicht in welke gebieden mogelijk het meest interessant zijn.

Waar let ik op bij het bepalen van het werkgebied?

Met het beeld van de beschikbaarheid van snel internet in uw omgeving, kunt u bepalen welke adressen u zou willen aansluiten.

Op wie richt ik me?

Soms willen werkgroepen een netwerk ook beschikbaar maken op adressen waar al snel internet is, bijvoorbeeld in het dorp zelf en niet alleen daar buiten. De verwachting is dat het aantal deelnemers zo groter wordt en de gemiddelde kosten per aansluiting lager. Maar de praktijk leert dat aanbieders die actief zijn in het werkgebied hun best doen om hun klanten te behouden. Soms met een speciaal aanbod en vaak met succes. Bovendien maakt het meenemen van adressen die al snel internet hebben, het moeilijker om financiering rond te krijgen. Zo is het voor gemeenten en provincies lastiger om een initiatief dat snel internet wil aanleggen in een gebied waar al snel internet beschikbaar is, financieel te steunen. Dat heeft te maken met de Europese regels voor staatssteun.

Omdat de bewoners en bedrijven die geen snel internet kunnen krijgen het meeste belang hebben bij de aanleg van betere infrastructuur, is de interesse in deelname en de bereidheid om extra geld te betalen onder deze groep een stuk groter.

U kunt een enquête houden onder de bewoners en ondernemers in het gebied om te vragen of het klopt dat zij geen snel internet hebben. Op basis van deze gegevens kunt u uw omgeving indelen in type gebied. In de Europese staatssteunregels wordt een gebied waar in de komende drie jaar geen netwerk ligt dat geschikt is voor snel internet, getypeerd als ‘wit' gebied. Gebieden met in de komende drie jaar één of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is worden aangeduid als ‘grijs’ of ‘zwart' gebied.


Tip: een initiatief richten op een werkgebied zonder snel internet ('wit gebied') maakt financiële steun van de provincie of gemeente makkelijker.


Adressendichtheid, omvang en geografie van het doelgebied

De gemiddelde afstand tussen de aan te sluiten adressen, ook wel de adressendichtheid genoemd, is van belang voor de haalbaarheid van het initiatief. Hoe meer er gemiddeld per adres gegraven moet worden, hoe duurder het aanleggen van een netwerk is.

Ook de eigenschappen van het gebied zijn van belang. Is er sprake van gespreide bebouwing, of bijvoorbeeld van langgerekte aaneengesloten bebouwing (lintbebouwing)? Zijn er obstakels voor het graven in het gebied, bijvoorbeeld waterwegen, spoorlijnen of dijken? Of liggen sommige adressen op eilanden? Zijn er obstakels voor draadloze infrastructuur, bijvoorbeeld dichte bebossing? Deze eigenschappen hebben invloed op de haalbaarheid van bepaalde technische opties en de investeringskosten van het project. Het helpt om in deze stap alvast een beeld te krijgen van de investeringskosten, zodat potentiële deelnemers weten waar ze rekening mee moeten houden.

Solidariteit

Een initiatief om snel internet aan te leggen is een gezamenlijk initiatief vóór en dóór bewoners. Voor het slagen van ervan is het belangrijk dat zoveel mogelijk potentiële deelnemers in het werkgebied enthousiast zijn en bereid zijn bij te dragen aan de realisatie. Als de gemeenschap hecht is, is de bereidheid om extra te betalen voor veraf gelegen adressen vaak groter. Als er (nog) geen sprake is van een hechte gemeenschap, is het vaak makkelijker met een klein project te beginnen. Eensgezindheid is soms makkelijker te bereiken binnen een dorp, dan in een hele gemeente. Een kleiner werkgebied maakt het ook makkelijker om in te spelen op lokale thema’s die bij de bewoners en bedrijven spelen en te illustreren hoe snel internet een positieve impact kan hebben op de leefbaarheid en de economische situatie van het gebied.

Hoe ziet de doelgroep er uit?

Binnen het werkgebied bevinden zich meestal zowel woonadressen als bedrijven. Het is goed om uit te zoeken wat voor doelgroepen in het werkgebied gevestigd zijn. Zo'n analyse helpt bij het inschatten van de urgentie, deelnamebereidheid en betalingsbereidheid van potentiële deelnemers. Inzicht in de doelgroepen maakt het bovendien eenvoudiger om doelgericht te communiceren.

Voor bepaalde ondernemers of bedrijven geldt dat zij snel verbetering willen. Zo is het voor recreatieondernemers, zoals campinghouders, beheerders van vakantieparken of horeca-uitbaters, steeds belangrijker om snel internet aan te bieden aan gasten. Ook voor boerenbedrijven is snel internet inmiddels van groot belang.

Binnen de groep particulieren zijn er natuurlijk ook verschillen in urgentie, deelnamebereidheid en betalingsbereidheid tussen bijvoorbeeld bewoners met een onderneming aan huis, ouders met schoolgaande kinderen of ouderen.


Tip: Raadpleeg openbare informatiebronnen om een beter beeld te krijgen van de doelgroep

Om een beeld te krijgen van de doelgroepen in uw doelgebied, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van openbaar beschikbare informatie van het CBS. Op www.cbsinuwbuurt.nl kunt u socio-demografische statistieken vinden over wijken en buurten. U kunt bijvoorbeeld ook aan uw gemeente of provincie vragen of er lokale bedrijfsadressenbestanden beschikbaar zijn.


Op wat voor techniek ga ik me op richten?

De doelgroep en geografische kenmerken van het gebied zijn belangrijk voor het bepalen van de geschikte technische oplossing(en). De doelgroepen in het werkgebied bepalen de betalingsbereidheid, en de geografische kenmerken bepalen de kosten van de verschilende oplossingen. Brede oriëntatie is belangrijk.

Hoe bepaal ik een strategie?

Het is goed om in deze stap na te denken over het mogelijke bedrijfsmodel. Wat voor diensten wilt u via het netwerk aanbieden en wat denkt u daarvoor te rekenen? Geeft u er de voorkeur aan dat deelnemers een eenmalig aansluittarief bijdragen of dat ze via hun abonnementskosten betalen voor de aanleg. Wilt u zich richten op het financieren van snel internet, maar de aanleg, eigendom en beheer van het netwerk aan een andere partij overlaten? Of wilt u zich richten op de financiering én eigenaar zijn van het netwerk, maar aanleg en beheer overlaten aan een andere partij? Of wilt u zich als initiatief bezig houden met alle operationele activiteiten? Het beperkt en simpel houden van de eigen activiteiten vergroot de kans op succes. Maar u heeft dan natuurlijk wel een samenwerkingspartner nodig.


Tip: We raden u aan het initiatief onder te brengen in een formelere organisatievorm dan een werkgroep. Lees meer over organisatievormen.


Bij het bepalen van een strategie maakt u aan de hand van de voor- en nadelen van de verschillende opties een keuze waar het initiatief voor gaat. Daarbij is het handig een communicatieplan te maken: welke boodschap wilt u overbrengen aan de verschillende doelgroepen? Welke thema’s staan daarin centraal (bijvoorbeeld snel internet voor zorg op afstand, snel internet voor onderwijs, snel internet voor wi-fi op de camping, snel internet voor agrariërs)? Wat zijn de ‘unique selling points’ (USP's) van het initiatief?

Verder is het altijd handig alternatieve opties achter de hand te houden.

Hoe bepaal ik een strategie?

Het is goed om in deze stap na te denken over het mogelijke bedrijfsmodel. Wat voor diensten wilt u via het netwerk aanbieden en wat denkt u daarvoor te rekenen? Geeft u er de voorkeur aan dat deelnemers een eenmalig aansluittarief bijdragen of dat ze via hun abonnementskosten betalen voor de aanleg. Wilt u zich richten op het financieren van snel internet, maar de aanleg, eigendom en beheer van het netwerk aan een andere partij overlaten? Of wilt u zich richten op de financiering én eigenaar zijn van het netwerk, maar aanleg en beheer overlaten aan een andere partij? Of wilt u zich als initiatief bezig houden met alle operationele activiteiten? Het beperkt en simpel houden van de eigen activiteiten vergroot de kans op succes. Maar u heeft dan natuurlijk wel een samenwerkingspartner nodig.


Tip: We raden u aan het initiatief onder te brengen in een formelere organisatievorm dan een werkgroep. Lees meer over organisatievormen.


Bij het bepalen van een strategie maakt u aan de hand van de voor- en nadelen van de verschillende opties een keuze waar het initiatief voor gaat. Daarbij is het handig een communicatieplan te maken: welke boodschap wilt u overbrengen aan de verschillende doelgroepen? Welke thema’s staan daarin centraal (bijvoorbeeld snel internet voor zorg op afstand, snel internet voor onderwijs, snel internet voor wi-fi op de camping, snel internet voor agrariërs)? Wat zijn de ‘unique selling points’ (USP's) van het initiatief?

Verder is het altijd handig alternatieve opties achter de hand te houden.

Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

ORGANISATIE

 • U heeft regelmatig overleg gehad met de werkgroep.

 • De belangrijkste doelgroepen uit het werkgebied zijn vertegenwoordigd in de werkgroep. Als dat niet het geval is kunt u uitbreiding overwegen.

 • De formele organisatievorm is vastgesteld en opgericht (bijvoorbeeld een coöperatie of stichting).

DRAAGVLAK

 • Het werkgebied is voorlopig vastgesteld.
 • U heeft geïnventariseerd wat voor doelgroepen in het werkgebied gevestigd zijn.

 • Centrale thema's en communicatieboodschappen zijn duidelijk.

REGELGEVING

 • De werkgroep heeft kennis genomen van de staatsteunregels.

 • Het is duidelijk of er sprake is van een 'wit', 'grijs', of 'zwart' werkgebied.

TECHNIEK

 • De werkgroep heeft zicht op de technische opties voor het werkgebied.

 • De werkgroep heeft een voorkeursoplossing gekozen.

FINANCIËN

 • De werkgroep heeft een beeld van de investeringskosten van de technische opties voor het werkgebied.

 • De werkgroep heeft een overzicht van subsidie en financieringsmogelijkheden.

 • De werkgroep heeft een beeld van de mogelijke bedrijfsmodellen.

Eerste meetmoment

Een onafhankelijke blik

Tijdens dit eerste ‘meetmoment’ bekijkt de werkgroep of de voorkeursoplossing van het initiatief haalbaar lijkt. U kunt hiervoor een extern adviseur, ervaringsdeskundige of expert inschakelen die naar de plannen kijkt. Samen zorgt u voor aanscherping van de plannen.