Meetmoment

Bekijk met een frisse blik of het enthousiasme in het werkgebied groot genoeg is om in de volgende stap een bedrijfsplan uit te werken?

In de afgelopen stappen is het draagvlak onder de bewoners en ondernemers in het werkgebied vergroot. Ook zijn de urgentie, interesse en betalingsbereidheid van verschillende doelgroepen geïnventariseerd. Met deze resultaten besluit u of er voldoende basis is voor het uitwerken van een bedrijfsplan.

Overweeg om een onafhankelijk expert om advies te vragen bij dit meetmoment. Daarmee voorkomt u mogelijk dat in de volgende stap veel tijd en energie wordt gestoken in het uitwerken van het bedrijfsplan, terwijl u op basis van de resultaten misschien beter een of meer stappen terug kan. De expert kan u misschien ook adviseren over de strategische keuzes of het bedenken van alternatieven. Vraag andere initiatieven, uw gemeente of provincie of zij goede ervaringen hebben met het soort adviseur dat u zoekt.

Wat wil ik toetsen?

Aan het einde van deze stap wilt u alles klaar hebben om een bedrijfsplan uit te werken.

Een bedrijfsplan (of businessplan) is een document met daarin alles dat van belang zijn voor het uitvoeren van het project: het realiseren van snel internet in het werkgebied. Het bedrijfsplan beschrijft in detail wat voor netwerk gerealiseerd gaat worden, hoe het gerealiseerd gaat worden, wat de deelnemers wordt aangeboden (het aanbod), hoe het betaald wordt, en hoe het netwerk in een later stadium geëxploiteerd en beheerd zal worden.

Ook in deze stap is het aan te raden een aantal zaken kritisch te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Zo’n toetsing bestaat uit een review van de resultaten van de inventarisatie. Hieronder de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Hoe is de interesse en betalingsbereidheid bij de doelgroepen in het werkgebied?

Uit de inventarisatie blijkt of er een voorkeur is voor een (of meerdere) oplossingsrichting(en) onder de potentiële deelnemers, en wat hun betalingsbereidheid is. Met die informatie u een inschatting maken van de verwachte deelname als het tegenvalt (‘worst case’), of wanneer het meevalt (‘best case’) op het moment dat de deelnemers moeten beslissen of ze willen meedoen (vraagbundeling). Daarnaast kan worden ingeschat of er bijvoorbeeld kostenbesparingen mogelijk zijn door zelfwerkzaamheid van deelnemers die bijvoorbeeld een deel van het netwerk zelf graven.

Wat is er aan aanvullende financiering van derden haalbaar?

Als uit de enquêteresultaten blijkt dat de urgentie en interesse voor verbetering hoog is, maar de betalingsbereidheid laag, is het van belang om na te gaan of er aanvullende financiering door anderen mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan financierings- en/of subsidieregelingen voor snel internet vanuit provincies en/of gemeenten. En ga ook na of eerdere verwachtingen over deze financieringsmogelijkheden nog actueel zijn.

Welke aanpassingen zijn mogelijk om de haalbaarheid te vergroten?

Blijkt uit de enquête dat de interesse en deelnamebereidheid sterk uiteenloopt tussen verschillende delen van het werkgebied? Bekijk dan de voor- en nadelen van het opdelen van het oorspronkelijke werkgebied in aparte werkgebieden, of de mogelijkheid om het oorspronkelijke werkgebied uit te breiden, of samen te voegen met een ander gebied. Misschien zijn bij de inventarisatie nog nuttige suggesties gedaan die kunnen worden meegenomen.

Wat is het resultaat van het melden van de plannen aan marktpartijen?

In deze stap is bekend wat de resultaten zijn van de eerder gepubliceerde notificatie richting marktpartijen. Daaruit moet blijken of de afbakening van het beoogde werkgebied en de indeling naar type op basis van de beschikbaarheid van snel internet, klopt of dat aanpassing van het werkgebied nodig is

Wat als het advies negatief is?

Als tijdens dit meetmoment blijkt dat er weinig enthousiasme is over de plannen, of een lage betalingsbereidheid, kunt u het volgende overwegen:

  • Gaat u na wat de reden is voor het gebrek aan enthousiasme. Zien mensen de voordelen van snel internet niet, of vinden zij de kosten te hoog? Kies ervoor nog een periode extra in te zetten op het enthousiasmeren van potentiële deelnemers om zo het aantal geïnteresseerden en de betalingsbereidheid in het werkgebied te vergroten. Is het werkgebied te groot waardoor het moeilijk is de potentiële deelnemers te bereiken, of is er weinig enthousiasme voor de gekozen oplossing? Misschien is het nodig om het werkgebied of de voorkeursoplossing nog een keer te bespreken en eventueel aan te passen.

  • Wachten of stoppen. Verder gaan is nu misschien niet handig, maar mogelijk later wel. Bijvoorbeeld omdat steeds meer mensen het belang van snel internet gaan voelen, of omdat de betalingsbereidheid toeneemt.

  • Second opinion. Vraagt u iemand nog een keer kritisch te kijken naar de resulaten van het tweede meetmoment en verbeteringen voor te stellen. Vraag bij andere initiatieven, uw provincie of gemeente of zij goede ervaringen hebben met iemand die u hierbij kan helpen.