Organisatievormen

Hoe kunt u de werkgroep formeler organiseren? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen?

Een initiatief begint vaak klein en vrijblijvend met een werkgroep van een paar mensen aan een keukentafel of aan de bar in het buurthuis. Een werkgroep is flexibel en kost geen geld of moeite om op te richten. Het is aan te raden om in de loop van het proces het initiatief onder te brengen in een formelere organisatievorm. Bijvoorbeeld omdat er een juridische vorm (oftewel een rechtsvorm) nodig is om subsidie of financiering te kunnen aanvragen of om experts in te huren. Maar ook om te zorgen dat de leden van de werkgroep niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de (contractuele) verplichtingen die worden aangegaan.

Het kan ook zijn dat in de loop van het traject dat u met het stappenplan doorloopt nog een andere organisatievorm nodig is, bijvoorbeeld een coöperatie die het netwerk gaat exploiteren. U heeft een notaris nodig om een organisatie met een rechtsvorm op te richten. Daarmee zijn kosten gemoeid variërend tussen de 500 euro en 1500 euro. In de praktijk blijkt dat het kan lonen om na te gaan of een lokale notaris zich wil verbinden aan het initiatief.

Werkgroep onderbrengen binnen een bestaande organisatie

Soms is het mogelijk aan te sluiten bij een al bestaande formele organisatie die lokaal opereert. Denk bijvoorbeeld aan een onderdeel van een brancheorganisatie, een lokale bewonersorganisatie, een bedrijvenvereniging uit het werkgebied of de gemeente.

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren en kennis en ervaring van de organisatie.
  • Belangen van de bestaande organisatie hoeven niet hetzelfde te zijn als de belangen van de werkgroep.
Oprichten stichting of vereniging

Veel initiatieven richten een stichting of een vereniging op. Een stichting heeft geen leden, een vereniging wel. Een vereniging heeft een verplichting tot het houden van een Algemene Leden Vergadering (ALV). Een stichting moet altijd via een notaris worden opgericht, dit is ook het geval met een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Vraag na bij een notaris hoe het zit met persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden.

  • Duidelijke en onafhankelijke organisatie voor een specifiek doel.
  • Organisatie kan later een rol spelen bij bijvoorbeeld vraagbundeling, financieringsaanvraag, en het eventueel opzetten van een coöperatie.
  • Een stichting of vereniging mag winst maken, maar moet dit gebruiken voor het doel waarvoor zij is opgericht. Eventuele winst mag niet uitgekeerd worden aan de deelnemers.
  • Oprichten kost tijd, moeite en geld.
Oprichten coöperatie

Een coöperatie is een bijzonder type vereniging. Net als een vereniging heeft een coöperatie leden. Een coöperatie heeft in tegenstelling tot een vereniging altijd een commercieel doel en gaat met, en namens, haar leden overeenkomsten aan.

  • Duidelijke en onafhankelijke organisatie voor een specifiek doel.
  • Organisatie kan later een rol spelen bij bijvoorbeeld vraagbundeling, en de financieringsaanvraag.
  • De coöperatie mag de winst onder haar leden verdelen. Een stichting of een vereniging mag de winst niet onder haar leden verdelen.
  • Oprichten kost tijd, moeite en geld.