Vormen van financiering

Het algemene kenmerk van financiering is dat middelen aangetrokken worden om een tijdelijk tekort aan middelen te overbruggen. Financiering is dus iets anders dan de bekostiging van een project. Financiering is een tijdelijke overbrugging, terwijl de bekostiging het structurele inkomen van een project of onderneming vormt. 

In geval van een breedband verbinding komt de financiering van een project van bijvoorbeeld investeerders en lening verschaffers die een vergoeding ontvangen voor de beschikbaar gestelde euro’s. De bekostigingvan het project komt voort uit bijvoorbeeld aansluitingsvergoedingen en periodieke bijdragen die een vergoeding vormen voor de geleverde dienst (snelle internetverbinding). Als er onvoldoende bekostiging of verdienpotentieel in een project zit, is er geen financiering benodigd.

Financiering kent vele vormen; voor de eenvoud brengen we die vormen terug naar 3 hoofdvormen:

Risicodragend kapitaal of Eigen Vermogen

Dit is vermogen dat door eigenaren / initiatiefnemers wordt ingebracht en waar geen vaste vergoeding voor betaald wordt, maar dividend, als het beschikbaar is. Risicodragend vermogen kent vaak een doelrendement, maar de zekerheid waarmee dat doelrendement gehaald wordt, hangt volledig af van het succes van het project. De vergoeding op eigen vermogen staat achteraan: als er na het betalen van alle kosten, inclusief financieringskosten middelen overblijven, komen die beschikbaar voor de eigen vermogen verschaffers. Ook wanneer het zodanig misloopt in een project dat niet meer aan verplichtingen voldaan kan worden (surseance / faillissement) staan de partijen die risicodragend vermogen hebben ingebracht achteraan.

Achtergestelde lening of achtergesteld vermogen

Een achtergestelde lening lijkt op een zuivere lening, maar staat in de volgorde van terugbetaling achter een gewone lening als het gaat om vergoeding van rente en de terugbetaling van de ingelegde financiering. Omdat de achtergestelde lening na een gewone lening komt en ook in geval van problemen pas na de gewone lening afgelost wordt, kent de achtergestelde lening gewoonlijk een hogere rentevergoeding dan een traditionele lening. De rente en aflossing op de achtergestelde lening is gewoonlijk niet afhankelijk van het presteren van een project, maar is een betalingsverplichting, voor het project een vaste kostenpost, net als een gewone lening.

Lening

Een traditionele lening is het product dat we allemaal wel kennen: er worden middelen verschaft die in de loop van de tijd terugbetaald worden, naast de interest die ervoor betaald wordt. De wijze waarop rente berekend wordt en de manier waarop een lening afbetaald wordt, verschilt van project tot project en kan door banken en andere financiers vaak geoptimaliseerd worden door aan te sluiten bij de behoeften van een project. In geval van breedband projecten in het buitengebied, die vaak een waarde van minder dan € 1 mln. zullen hebben, zal echter vaak voor een betrekkelijk eenvoudig “product” gekozen worden, zoals een lineaire aflossing met een vaste of een variabele rente.