Overheden

Hoe kan u als (lokale) overheid initiatieven voor snel internet ondersteunen en wat is ervoor nodig om de plannen uit het actieplan digitale connectiviteit uit te voeren? In deze sectie voor overheden verzamelen we relevante informatie en proberen we kennisdeling in de praktijk te brengen door geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen. 

Experts

Meer weten over een specifiek onderwerp?

Wie een beroep wil doen op één van de leden van de expertpoule of een vraag wil stellen, kan zich richten tot de redactie van deze site. Wij zetten de vraag aan de deskundige door en zorgen voor de afhandeling. 

Stel uw vraag

Gemeenschappelijk belang van snel internet

Snel internet is een basis infrastructuur van de moderne samenleving. Het is onmisbaar voor allerlei vormen van bedrijvigheid en informatiedeling. Denk hierbij aan leefbaarheid bevorderende zaken als goed en modern onderwijs, het afnemen en leveren van diensten (van winkelen tot zorg op afstand) en het binden van gemeenschappen. Omdat digitalisering is doorgedrongen tot alle facetten van de samenleving is goede connectiviteit voor overheden een krachtig middel voor het bereiken van een gezonde gemeenschap en bevolkingskrimp tegen te gaan.

Rollen van de lokale overheid

De lokale overheid kan verschillende rollen spelen in het proces rond de aanleg van snel internet in de eigen regio. Gezien het belang voor de leefbaarheid zal de gemeente een zo vruchtbaar mogelijke "bodem" willen creëren zodat de aanleg van snel internet gemakkelijker tot stand komt. Vaak is er een burgerinitiatief en/of een marktpartij die de aanleg organiseert, in zeldzame situaties is de overheid zelf degene die de aanleg organiseert. In deze laatste situatie is de gemeente de facto een "Initiatief". De content op deze website onder die noemer is voor gemeenten die de aanleg zelf willen organiseren zeker relevant.

Als een gemeente te maken heeft met een burgerinitiatief of een marktpartij kan de gemeente ervoor kiezen om naast haar traditionele rol (vergunningen, leges, etc.) ook een meer faciliterende en stimulerende rol te pakken. In deze sectie vindt u informatie over onder relevante wet & regelgeving, denk hierbij aan regels rond aanbestedingen en marktwerking, praktische informatie over bijvoorbeeld graafdieptes en leges maar ook handreikingen over ondersteuning van lokale initiatieven en informatie over relevante te raadplegen deskundigen. 

Voortgang

Op provinciaal niveau wordt er hard gewerkt aan de realisatie van snel internet in de buitengebieden. Er zitten grote verschillen in hoe er per provincie gewerkt wordt om snel internet mogelijk te maken. 

 • In Groningen hebben de Provincie, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Economic Board Groningen (EBG) middels een subsidieregeling 'Snel Internet Groningen''  40 miljoen euro beschikbaar gesteld;
 • Friesland;
 • Drenthe is actief bezig met het financieel ondersteunen van initiatieven;
 • Overijssel ondersteunt initiatieven om breedband aan te leggen in dun bevolkte gebieden;
 • Gelderland;
 • Utrecht heeft vanuit de Agenda Vitaal Platteland 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de aanleg van snel internet op het Utrechtse platteland [met de gebiedspartners] te organiseren;
 • Noord-Holland;
 • Zuid-Holland;
 • Zeeland;
 • Noord-Brabant heeft een digitale agenda opgesteld;
 • Limburg.