Publicaties

Rondom snel internet in de buitengebieden en de connectiviteit in de toekomst zijn verschillende rapporten gepubliceerd. We proberen een zo compleet mogelijk overzicht te geven, maar indien u nog aanvullingen heeft dan horen wij dit graag.

Mist u iets?

We hebben zo een compleet mogelijk overzicht proberen te maken, maar als u een interessante publicatie weet die wij zijn vergeten dan horen we dit graag!

Geef u publicatie door
04 oktober 2018

Actieplan digitale connectiviteit

Burgers, bedrijven en overheden maken dagelijks gebruik van informatietechnologieën. Dit vereist hoogwaardige digitale verbindingen (connectiviteit). In dit actieplan staan de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied.

Lees het actieplan op de website van de rijksoverheid


Publieke glasvezelnetwerken

In het Actieplan Digitale Connectiviteit heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) doelstellingen geformuleerd voor de digitalisering in Nederland en het ministerie stelt dat hiervoor een degelijke digitale infrastructuur van groot belang is. In Nederland zijn er verschillende glasvezelinfrastructuren die ten behoeve van (semi)publieke diensten zijn aangelegd. Deze verschillende netwerken worden door (semi)publieke organisaties gebruikt om diensten te vervullen waarbij netwerkcapaciteit benodigd is. Aangezien deze netwerken specifiek zijn aangelegd voor één enkele dienst of organisatie, is er in sommige gevallen sprake van overcapaciteit. In bepaalde situaties wordt deze overcapaciteit dan ook vermarkt. EZK heeft behoefte aan een duidelijk overzicht van de omvang, locatie en openbare bruikbaarheid van deze netwerken. In opdracht van EZK bracht Dialogic de omvang van publieke glasvezelnetten in Nederland in kaart.

Lees het onderzoek over publieke glasvezelnetwerken


Vormgeven Businesscase Digitale Connectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic Innovatie & Interactie onderliggend onderzoek naar het vormgeven van de business van Digitale Connectiviteit uitgevoerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. Eén van de acties uit dit plan omvat de ontwikkeling van een gereedschapskist breedband, met daarin onder andere een model businesscase voor de aanleg en exploitatie van kabel gebonden infrastructuur.

Bekijk hier het rapport Vormgeven Businesscase Digitale Connectiviteit


Beleidsonderzoek naar financieringsvormen snel internet

KPMG heeft onderzoek gedaan naar in hoeverre het aanbod van financiering de uitrol van snel internet beperkt. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de aantrekkelijkheid van een business case bepaald wordt door de penetratiegraad, de verwachte opbrengst en de gemiddelde aansluitkosten per potentiele afnemer. Veel voorkomende financieringsinstrumenten om dit te financieren zijn een hypothecaire lening en achtergestelde lening. Wel is daarbij belangrijk dat er al kasstromen zijn of eigen vermogen wordt ingelegd en dit is soms moeilijk bij kleine initiatieven. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.

Lees het volledige onderzoek op de website van de rijksoverheid


Digitaal Platteland - Whitepaper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft op basis van een subsidie van EZK onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in het buitengebied. Zij geeft aan dat het een uitdaging is om iedereen over snel internet te laten beschikken en dat de Rijksoverheid een sterkere rol zou moeten overwegen. Dit rapport is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.

Lees de Whitepaper op de website van de rijksoverheid


Inventarisatie gemeentelijk beleid telecomnetwerken

Om verschillen tussen lokaal beleid te identificeren heeft het onderzoeksbureau KWINK onderzoek verricht naar wat het beleid van decentrale overheden is met betrekking tot leges voor vergunningverlening voor de aanleg van kabels en leidingen, de tarieven voor graafwerkzaamheden, de graafdiepte en de plaatsing van antennes. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leges voor kabels- en leidingwerkzaamheden aanzienlijk kunnen verschillen per gemeente. Naast het verschil in leges, is het lokale beleid soms niet transparant. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.

Lees de volledige inventarisatie op de website van de rijksoverheid


Handvest 5G: samenwerken om koppositie Nederland in digitale toekomst te behouden

Met het Handvest 5G geven telecompartijen, bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, lokale en nationale overheden hun toezegging om met elkaar aan het werk te gaan om de koppositie die Nederland inneemt in de digitale samenleving te behouden.

Samen anticiperen op de hoge eisen die de technologische ontwikkeling van 5G – of in bredere zin: hoogwaardige digitale connectiviteit – stelt, is een van de meest vitale zaken voor de toekomst en zal grote invloed hebben op zowel burgers, bedrijven als overheden. Partijen zijn het erover eens dat Nederland voorop moet blijven in de digitalisering. Een uitdaging die vraagt om samenwerking met alle belanghebbenden, zodat er oplossingen komen die recht doen aan de verschillende belangen.

Betrokken partijen hebben de dilemma’s in de uitrol van 5G op een rij gezet. De eerste constructieve stappen richting verdere samenwerking zijn reeds gezet en de uitgangspunten zijn helder. Dat is meteen de kern van het Handvest 5G: het commitment dat alle partijen deze uitgangspunten onderschrijven en met elkaar verder aan het werk gaan.

Download het handvest op de website van Eurofiber

Onderzoek naar de kosten van 5G-uitrol (English)

Stratix heeft onderzoek verricht naar de kosten die gepaard met de uitrol van meer antennes, bijvoorbeeld voor 5G, en wat de belangrijke kostenposten zijn. Dit heeft Stratix gedaan op basis van een model waaruit blijkt dat de kosten aanzienlijk kunnen oplopen afhankelijk van de gemiddelde snelheid die een aanbieder wil leveren. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.

Lees het volledige Engelse onderzoek op de website van de rijksoverheid


De behoefte aan spectrum voor specifieke professionele breedbandige toepassingen

Dialogic heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan breedbandige connectiviteit van verschillende sectoren. Uit dit onderzoek blijkt dat in vrijwel alle onderzochte sectoren een groeiende vraag naar breedbandige draadloze communicatie wordt voorzien; daarbij is er behoefte aan spectrum om hierin te voorzien. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.

Lees het volledige onderzoek op de website van de rijksoverheid


Inventarisatie gemeentelijk beleid telecomnetwerken

Om verschillen tussen lokaal beleid te identificeren heeft het onderzoeksbureau KWINK onderzoek verricht naar wat het beleid van decentrale overheden is met betrekking tot leges voor vergunningverlening voor de aanleg van kabels en leidingen, de tarieven voor graafwerkzaamheden, de graafdiepte en de plaatsing van antennes. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leges voor kabels- en leidingwerkzaamheden aanzienlijk kunnen verschillen per gemeente. Naast het verschil in leges, is het lokale beleid soms niet transparant. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.

Lees het volledige onderzoek op de website van de rijksoverheid


Nationaal frequentiebeleid

Voor het gebruik van radiofrequenties kan een vergunning nodig zijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de verdeling van frequenties.

Lees alles over het frequentiebeleid op de website van de rijksoverheid


Blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden van antennes kunnen het lichaam opwarmen. Dat kan slecht zijn voor uw gezondheid en daarom zijn er blootstellingslimieten. U mag niet worden blootgesteld aan elektromagnetische straling boven deze limieten.

Lees alles over de blootstellingslimieten op de website van de rijksoverheid